Зразок скарги на поведінку судді

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вищої ради юстиції
16 липня 2015 № 281/0/15-15

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ
вул. Студентська, 12-а, м. Київ, 04050

Скарга (заява)
щодо поведінки судді,
яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді

1. Інформація про заявника:

1.1. Заявник:_________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)
1.2. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)
1.3. Номери засобів зв’язку: ___________________________________________________________
(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)
1.4. Статус заявника: _________________________________________________________________
(сторона, третя особа, представник сторони (адвокат), інші учасники судового процесу тощо)

2. Інформація про суддю (суддів): _________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів) Верховного Суду України
___________________________________________________________________________________________________________________
чи вищого спеціалізованого суду, на дії якого (яких) подається скарга (заява))
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3. Інформація у судовій справі: __________________________________________________________________
(якщо неналежна поведінка судді мала місце під час розгляду справи, за наявності
_____________________________________________________________________________________________________
інформації, зазначити номер справи, сторони у справі, предмет судового розгляду; за наявності судового рішення — його дату та номер)

4. У чому полягає неналежна поведінка судді (суддів)? Зазначте одну або декілька підстав дисциплінарної відповідальності судді відповідно до частини першої статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

 умисне або внаслідок недбалості:
 незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил підсудності чи підвідомчості;
 незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору;
 порушення засад гласності і відкритості судового процесу;
 порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
 незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу;
 порушення правил щодо відводу (самовідводу);
 безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень;
 систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя, у тому числі прояв неповаги під час здійснення судочинства до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу;
 умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод;
 розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;
 неповідомлення суддею органів суддівського самоврядування та правоохоронних органів про випадок втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення відбулося в інший, ніж передбачено процесуальним законодавством, спосіб упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про такий випадок;
 неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом);
 втручання у процес здійснення судочинства іншими суддями;
 неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;
 зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, передбачених законодавством;
 використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку;
 допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам;
 ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої ради юстиції;
 визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом.

5. Конкретні відомості про наявність у поведінці судді (суддів) ознак дисциплінарного правопорушення, які можуть бути підставою дисциплінарної відповідальності судді (суддів):

_________________________________________________________________________________________________
(день, місяць, рік або період часу, коли суддею (суддями) допущено неналежну поведінку,
_____________________________________________________________________________________________________
зазначте факти з цього приводу)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують викладені у скарзі
(заяві) відомості:

___________________________________________________________________________________(зокрема, судові рішення Верховного Суду України, які свідчать про порушення норм права суддею вищого спеціалізованого
___________________________________________________________________________________
суду, інші документи, що підтверджують викладені у скарзі (заяві) факти)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З огляду на викладене, прошу притягти суддю (суддів)

____________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали та посада судді)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

до дисциплінарної відповідальності.

До скарги (заяви) додаю:
1._________________________________________________________________________________
(копії судових рішень та інших документів (за їх наявності), що підтверджують зазначені заявником відомості)
2._________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________

Всі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими, і я обізнаний з тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

“___” ____________ 20___ року ____________
(підпис заявника
або його представника)

Примітки:

1.Прізвище, ім’я, по батькові заявника і судді у пунктах 1 і 2 скарги (заяви) потрібно зазначати в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості викладати чітким, розбірливим почерком.
2. Вища рада юстиції здійснює дисциплінарне провадження лише стосовно суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів.
3. Якщо у Вас є відомості/докази про будь-який злочин, скоєний суддею, повідомте про це правоохоронні органи. Така інформація не є предметом розгляду Вищої ради юстиції.
4. Письмова скарга (заява) може бути надіслана поштою або передана до Вищої ради юстиції.
Громадяни здійснюють право на звернення зі скаргою (заявою) особисто або через адвоката, юридичні особи – через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування – через своїх представників.
5. Адвокат зобов’язаний перевірити факти, які можуть тягнути дисциплінарну відповідальність судді, до подання відповідної скарги (заяви). Адвокат, прокурор зобов’язаний відмовити у зверненні зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді за наявності конфлікту інтересів, а також у разі, якщо такий адвокат є учасником судового процесу, в якому бере участь суддя, щодо поведінки якого подається відповідне звернення (частина друга статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
6.Не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, використання такого права як засобу тиску на суддю у зв’язку зі здійсненням ним правосуддя. За подання завідомо безпідставної скарги про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності адвокатом, такий адвокат може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності згідно із законом (частина четверта статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
7. Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за заявою чи повідомленням, що не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями (частина п’ята статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
8. Відповідно до частини шостої статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» звернення повертається без розгляду, якщо:
1) звернення не відповідає визначеним цим Законом вимогам;
2) звернення містить виражені у непристойній формі висловлювання, що принижують честь і гідність будь-яких осіб;
3) наведені у зверненні відомості стосуються тільки поведінки учасників процесу, працівників апарату суду або інших осіб;
4) у зверненні порушується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, звільнених з посади судді, суддів провадження щодо яких не підвідомче відповідному органу, що здійснює дисциплінарне провадження, а також суддів, повноваження яких припинено у зв’язку зі смертю;
5) звернення стосується оскарження судового рішення, ґрунтується на доводах, що можуть бути перевірені лише судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законодавством;
6) факти неналежної поведінки судді, що повідомляються, вже були предметом перевірки і щодо них у дисциплінарному провадженні прийнято рішення.