Адвокат Литвинець Ю.В. примирив сторони сімейного спору шляхом укладення договору

Д О Г О В І Р
щодо здійснення батьківських прав та обов’язків

Місто Запоріжжя, _______________________ дві тисячі ___________ року.

Ми, _______, податковий номер __________, паспорт ______, виданий Шевченкіським РВ УМВС України в Запорізькій обл. ____, проживаю за адресою: 69039, м. Запоріжжя, ________ далі – «Мати», з однієї сторони, та _____________, податковий номер ___________, паспорт ________ виданий Вільнянським РВ УМВС України в Запорізькій обл. року, проживаю за адресою: 69039, м. Запоріжжя, вул.._______, далі – «Батько», з другої сторони, разом – «Батьки», володіючи українською мовою, усвідомлюючи суть цього правочину, значення своїх дій та спроможні керувати ними, без будь-якого примусу, як фізичного так і психічного, насильства або погроз, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності угод, та згідно вільного волевиявлення, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, усвідомлюючи свої права та обов’язки за договором, маючи намір урегулювати на майбутнє відносини між собою, що стосуються питання участі у вихованні нашої спільної дитини, дочку – ____________ березня 2009 року народження, далі — «Дитина», на засадах взаємоповаги один до одного, керуючись статтями 141, 157, 160 Сімейного кодексу України, уклали цей договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цей договір укладено стосовно місця проживання та виховання дочки Батьків — ______________. Факт батьківства підтверджується Свідоцтвом про народження:
1.2. Відповідно до цього договору Батьки домовились про місце проживання Дитини та про порядок здійснення батьківських прав Матір’ю та Батьком, який проживатиме окремо від Дитини.
1.3. Місцем проживання Дитини Батьки визначили місце проживання Матері (там, де вона на законних підставах проживає чи перебуває), у тому числі, у випадку виїзду Матері на постійне місце проживання за межі України. У разі зміни Матір`ю свого місця проживання, вона зобов’язується попереджувати Батька письмово, із зазначенням точного нового місця проживання, не пізніше одного місяця до зміни місця проживання.
Передавання Дитини на виховання іншим особам (публічного чи приватного права), в яких би Дитина проживала більш ніж 14 днів на місяць (крім членів сім`ї Дитини та її відпочинку і лікування у відповідних закладах) — забороняється.
Згода на виїзд Дитини за межі України, як у супроводі одного з батьків так і інших осіб, надається одним з батьків за відповідною заявою (згодою).
1.4. Мати заявляє, що на день укладення Договору Батько належним чином матеріально забезпечує Дитину, несе додаткові витрати на її утримання, будь-яких претензій з приводу утримання Дитини вона до Батька не має, а Батько заявляє, що Мати не перешкоджає його зустрічам з Дитиною.
2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ
2.1. У випадку проживання Матері з Дитиною в Україні, Батько має право зустрічатися та без перешкод спілкуватися з Дитиною, в тому числі у будь-який день тижня та у будь-який час за адресою: м. Запоріжжя, вул. _________, а також в інших місцях, повідомлених ним Матері. У випадку проживання Матері з Дитиною за кордоном, — Батько має право на побачення з Дитиною в країні її перебування. При цьому, зустрічі Батька з дитиною будуть відбуватися у місці, визначеному Батьком, з повідомленням про таке місце Матері.
2.2. У випадку проживання Матері з Дитиною за кордоном, Мати зобов’язанана на строк не менше ніж 14 днів на рік привозити Дитину в Україну для побачення з Батьком.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Мати має право:
3.1.1. Одноосібно вирішувати питання в усіх ситуаціях, пов’язаних зі здоров’ям, освітою, організацією вільного часу Дитини, в тому числі одноосібно надавати згоду на оперативне хірургічне медичне втручання відносно Дитини.
3.2. Батько має право:
3.2.1 Безперешкодно спілкуватись з Дитиною.
3.2.2. Отримувати від Матері всю інформацію стосовно усіх питань пов’язаних зі здоров’ям, освітою, організацією вільного часу Дитини та іншу інформацію, на яку він має право відповідно до Законодавства України.
3.2.3. Приїхати в місце проживання Дитини та забрати її для проведення спільного дозвілля (зустрічі), відпочинку, на строк не менше ніж 14 днів, та повернути її у визначений час. При цьому Батько зобов`язується повідомити Матір про час такого приїзду не менше, ніж за 14 днів, та повідомляти про місцеперебування Дитини з Батьком.
3.3. Мати зобов’язується:
3.3.1. З дотриманням Законодавства України, піклуватися про здоров’я дитини, її дозвілля, брати участь у вихованні дитини, забезпечити дитині достатній рівень освіти незалежно від стосунків Сторін. Мати зобов’язується не перешкоджати спілкуванню Дитини з Батьком та повідомляти про найближчу до місця її проживання дипломатичну установу України, у випадку її виїзду за кордон.
3.3.2. Завчасно повідомляти Дитину про час та день зустрічі з Батьком, а також повідомляти Батька та Дитину про причини, що унеможливлюють такі зустрічі, якщо їй це відомо.
3.3.3. У випадку виїзду Матері за межі України, письмово повідомити Батька про банківські реквізити (поточний чи інший рахунок в банківській (фінансовій) установі), для переказу коштів на утримання Дитини. Доведення факту належного повідомлення Батька покладається на Мати.
3.4. Батько зобов’язується:
3.4.1. Брати участь у вихованні та духовному розвитку дитини, незалежно від стосунків з Матір’ю.
3.4.2. Повідомляти Матір Дитини про благополучне прибуття на місце відпочинку, а також заздалегідь попереджати про час повернення, із зазначенням дати приїзду, місця та часу прибуття — повернути Дитину в місце її проживання в обумовлений з Матір’ю час, якщо Матір особисто не зустрічатиме Дитину безпосередньо в місці прибуття.
3.5. Спільні зобов’язання Батьків:
3.5.1. Батьки зобов’язуються належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання, а також повідомляти один одного про зміну свого місця проживання, контактних телефонів, та будь-які інші обставини, що мають суттєве значення для своєчасного виконання своїх зобов’язань за цим договором.
3.3.2. Батьки зобов’язуються не втручатися в особисте життя один одного та не підбурювати Дитину проти Батька чи Матері.
4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Цей договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення і діє до моменту виконання сторонами всіх зобов`язань за Договором.
4.2. Правовідносини між Сторонами регулюються Законодавством України.
4.3. Батьки зобов’язуються переглянути умови цього договору протягом 1 (одного) місяця з моменту настання таких обставин:
4.3.1. По досягненні дитиною десятирічного віку, — місце проживання Дитини буде визначено з урахуванням бажання самої Дитини.
4.3.2. По досягненні дитиною чотирнадцятирічного віку, — місце проживання Дитини буде визначено бажанням самої Дитини.
4.4. Той з батьків, хто проживає з дитиною або з яким вона тимчасово перебуває, у разі його ухилення від виконання Договору та/або порушення Законодавства України зобов’язаний відшкодувати матеріальну шкоду, завдану другому з батьків.
4.5. За згодою сторін в період дії договору зміни та доповнення до нього вносяться шляхом укладення додаткового договору, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом договір може бути розірвано. Одностороння відмова від виконання договору або одностороння зміна його умов не допускається. При відсутності домовленості між сторонами питання зміни чи розірвання цього договору вирішуються в судовому порядку, відповідно до діючого законодавства України.
4.6. Всі спори, що виникнуть в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди — у судовому порядку, відповідно до діючого законодавства України.
4.7. Зміст статей 141, 142, 150-155, 157-162, 171 Сімейного кодексу України нам нотаріусом роз’яснено.
4.8. Витрати на укладання та нотаріальне посвідчення цього договору сплачує Мати.
4.9. Цей договір прочитано Батьками. Батьками нотаріусу підтверджено, що його зміст повністю відповідає їх дійсним намірам. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких залишається на зберіганні в справах приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ________________, а інші видаються Батькам.
ПІДПИСИ СТОРІН:

Мати _______________________________________________________________

Батько______________________________________________________________